Представяне

„Асоциация на търговците на нехранителни стоки“ е сдружение в частна полза, учредено през 2021 г., което обединява едни от най-големите представители на пазара с нехранителни стоки в България. Организацията развива дейността си чрез:

  • осъществяване на контакт с публични институции;
  • осъществяване на контакт с организации и медии;
  • участие в работни групи, консултативни съвети, обществени обсъждания, законодателни инициативи;
  • организиране и провеждане на семинари и обучения, информационни и комуникационни кампании;
  • извършване на анализи, проучвания и изследвания в сектора на търговията на дребно;
  • разработване на професионални стандарти за добросъвестни делови отношения в сектора на търговията на дребно.

Членовете на асоциацията се стремят към ползотворно взаимодействие с държавата и органите на управление, с цел предотвратяване на неравноправни практики, премахване на ограничителни регулации и борба с икономическата криза.

Цели

Основната цел на дейността на АТНС е да доведе до утвърждаване на почтени и добросъвестни делови отношения в сектора на търговията на дребно. Целите на Асоциацията за нейното постигане се изразяват в:

Установяване и отстояване на ясни, прозрачни и валидни за всички правила от страна на българската държава за осъществяване на търговия на дребно
Защита на общите браншови интереси и права на членовете пред институции и организации
Подобряване на осведомеността на членовете по правни и регулаторни въпроси
Подобряването на обществената и бизнес среда в България

Научете повече за нашите членове и как да се присъедините към АТНС

Членове

Членство

Нови членове на Асоциацията се приемат въз основа на писмена молба за членство, отправена до Управителния съвет, и писмени препоръки от поне двама от членовете на Сдружението. Членове на АТНС могат да бъдат юридически лица, регистрирани съгласно законодателството на Република България, които са търговци на нехранителни стоки и отговарят на следните условия:

  • разполагат с повече от един собствен или нает търговски обект (магазин) за осъществяване на обичайната им дейност с площ над 300 м2 и
  • са реализирали нетни приходи от продажби за последната приключила финансова година в размер на минимум 10 000 000 (десет милиона) лева или
  • имат поне 100 (сто) души – служители на територията на Република България.

Екип

Управителен съвет и оперативен екип на Асоциацията

Новини

Контакти

Преглед на карта