АТНС работи за потребителската защита

С поредица инициативи АТНС демонстрира ангажимента на членовете си за най-добра защита на своите потребители.

През юли представители на Асоциацията в лицето на изпълнителния директор Галин Попов и адв. Христо Копаранов се срещнаха с новоизбрания председател на Комисията за защита на потребителите, както и с водещи експерти в Комисията.

В рамките на срещата бяха обсъдени конкретни практически проблеми, с които се сблъскват търговците на дребно, в опитите си да предоставят атрактивни предложения на потребителите и в същото време да спазват законовите изисквания, включително най-новите изменения във връзка с ценовите намаления и онлайн търговията.

Представителите на АТНС и експертите от Комисията обсъдиха конкретни практически случаи, при които усложнената международна обстановка и последиците от пандемията водят до затруднение да се спазва буквата на закона по начина, по който КЗП го тълкува.

Двете страни се обединиха, че водещо в подобни случаи трябва да е реалната грижа за потребителския интерес. Ръководството и експертите на КЗП изразиха ясната си готовност да не бъдат „бухалка“, насочена срещу търговците, а съвместно да бъде търсено най-правилното тълкуване на закона като в спорни ситуации се залага преди всичко на диалог. В тази връзка КЗП запозна АТНС и със свой проект, насочен именно към обучаване на различни групи търговци относно спазването на потребителското законодателство.

Планира се последваща среща, на която да бъдат обсъдени политиките, които търговците следва да имат във връзка с безопасността на продаваните от тях стоки.

Беше договорено двете страни съвместно да работят по привеждане на регулаторната рамка в пълно съответствие с актуалните бизнес реалности в търговията на дребно и с бързо променящите се нужди на потребителската защита.

През юли и началото на август АТНС, съвместно с Адвокатско Дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ организира и две поредни издания на обучение за членовете на Асоциацията, посветено на най-новите изменения в потребителското право – измененията в Закона за защита на потребителите в резултат на транспониране на директивата Омнибус, както и реформата в потребителското право, свързана с приемането на новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и продажба на стоки. На обучението адв. Христо Копаранов представи новите законови изисквания относно ценовите промоции, както и относно онлайн търговията. Бяха изчистени редица практически неясноти относно правилното тълкуване на законите. В хода на обучението беше получена обратна връзка от членовете на Асоциацията за конкретни проявления на законовите изменения, които биха могли да доведат до проблеми на пазара. Асоциацията ще продължи да работи в посока точното прилагане на закона от страна на регулаторите.

Експерти на асоциацията проучват и европейската регулаторна практика по прилагането на потребителската защита, както и тенденциите в тази връзка на европейско и световно ниво.