Членовете на АТНС участваха в обучение относно новите изисквания за отчитане във връзка с устойчивостта – ESG

Членовете на АТНС участваха в обучение относно приетите изменения с ДИРЕКТИВА (ЕС) 2022/2464 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 537/2014, Директива 2004/109/ЕО, Директива 2006/43/ЕО и Директива 2013/34/ЕС, по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (CSRD), и въведените нови изисквания за oповестяването от определени категории предприятия на актуална, съпоставима и надеждна информация за устойчивостта.

Обучението беше организирано от Асоциацията, съвместно с Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ и denkstatt.

На членовете на асоциацията бяха представени въведените промени във връзка с разширяването на кръга на задължените лица, които следва да оповестяват информация за устойчивостта. Беше разяснена и необходимостта от включването на информация относно ESG в докладите за дейността. Партньорите на Асоциацията от denkstatt представиха презентация и разясниха на участниците практическия аспект на докладването, изходни точки и информация, която трябва да започнат да събират.

По време на участието си в обучението, представителите на членовете на Асоциацията зададоха редица важни въпроси относно обхвата на Директивата, сроковете, в които следва да се изпълняват изискванията за докладването и изясниха редица важни моменти от практическото ѝ прилагане.

Ангажирани с опазването на околната среда, климатичните промени, екологичните, социалните права и правата на човека, и управленските фактори, представителите на АТНС дадоха и обратна връзка относно някои потенциални негативни проявления на законодателния акт, които биха могли да се окажат проблемни за бизнес средата.

Обучението беше проявление на ангажимента на АТНС да работи за добро познаване и стриктно прилагане на всички актуални регулации, уреждащи дейността на членовете на Асоциацията.