„Зелените“ практики, социалната отговорност и грижата към служителите са водещи в компаниите от АТНС

Асоциацията подпомага членовете си при разработването на правила и въвеждането на механизми за съответствие с изискванията на доброто управление. Членовете на Асоциацията следват добрите ESG и CSR тенденции и се стремят към успешното им интегриране в българската бизнес среда.

През последните години ESG (Environment, Social, Governance) – екологичното, социалното и корпоративното управление, и CSR (Corporate Social Responsibility) – корпоративната социална отговорност, са водещи фактори при изготвянето на стратегии и планиране на добри практики в модерните европейски предприятия. Все повече чужди инвеститори използват ESG и CSR като методи за скрининг при избор на компании, в които да инвестират. От друга страна, работодателите, които си поставят общественозначими цели, планират отговорно и постигат устойчиви резултати в полза на околната среда, са предпочитани от служителите и при тях дефицитът на работна ръка е значително по-нисък. Отговорният бизнес, грижата към служителите и обществото са сигурни пътища към модернизиране на предприятията в България. Това е и причината всеки член на АТНС да следва съвременните тенденции и да вярва, че големите предприемачи у нас са в основата на добрите практики. Политиката на управление във всяка компания от Асоциацията е насочена към подпомагане на българската бизнес среда, в това число  посредством поставяне на природосъобразни цели, прилагане на ефективни социални стратегии и съответствие с изискванията на доброто управление.

През 2023 г., с помощта на екипа на Асоциацията компаниите членове на АТНС:

  • отговориха своевременно на изискванията на т. нар. Whistleblowing директива, като разработиха и въведоха правила и механизми за администриране на сигнали за нарушения;
  • провеждат регулярни консултации с Комисията за защита на потребителите, поддържайки най-високите стандарти за съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите;
  • се подготвят за въвеждането на изискванията на Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта.

Отдавайки огромно значение и ресурс на дейностите по осигуряване на съответствие с изискванията на законодателството, Асоциацията счита, че от съществено значение за качеството на бизнес средата и обществената среда в България е тези изисквания да бъдат спазвани от всички участници на пазара, като последното се следи и отчита надлежно от компетентните публични институции.